Od  pierwszego września 2017 roku wiele się zmieniło w systemie szkolnictwa. Koniec z 6-letnią szkołą podstawową, gimnazjum, 3-letnim liceum czy 4-letnim technikum, a w zamian…

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 • 8-letnia szkoła podstawowa;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia;
 • 2-letnia branżowa szkoła II stopnia;
 • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy;
 • szkoła policealna.

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

– egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a od roku szkolnego 2021/2022 obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny

EGZAMIN GIMNAZJALNY

– będzie przeprowadzany tylko dla dotychczasowych uczniów gimnazjów i będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

PODSTAWA PROGRAMOWA. PROGRAMY NAUCZANIA

1 września 2017 r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Według niej będą uczyć się dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy branżowej szkoły I stopnia i I semestru szkoły policealnej. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

WZMOCNIENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH

W nowych przepisach doprecyzowane zostały zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dodatkowo nauczyciel powinien również obserwować, jak środowisko szkolne wpływa na funkcjonowanie ucznia.

Wprowadzone zostały także nowe formy pomocy:

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania dziecka.

W szkole, w ciągu całego roku szkolnego, można tworzyć klasy terapeutyczne również dla dzieci chorych.

ROZWIĄZANIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM

 • przedłużenie nauki ucznia w szkole podstawowej do 20. roku życia
 • obowiązkowe określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 • wskazanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji jako formy zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniami z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
 • zobowiązanie zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;
 • zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka do współpracy z rodzicami w zakresie organizacji kształcenia.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się w poniedziałek, 4 września 2017 r. i zakończą się w piątek, 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

TERMINY FERII ZIMOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

 • 15-28 stycznia 2018 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 12-25 lutego 2018 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

PRZEDSZKOLE

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym i chętnym dzieciom.

SZEŚCIOLATEK W PRZEDSZKOLU

Edukacja dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych jest bezpłatna. Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję na każdego sześciolatka w przedszkolu. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie.

PODRĘCZNIKI

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych. Zakupi je szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzic będzie zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych, np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

DODATKOWE OPŁATY W SZKOLE

Opłaty na konto rady rodziców są dobrowolne. Dyrektor szkoły nie może uzależniać np. wydania świadectwa od dokonania wpłaty przez ucznia.

Źródło: men.gov.pl/informator

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − fifteen =