poniedziałek, 10 czerwca, 2024
Z dziennika Mamy

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Elżbieta Kliś z siedzibą w Opolu, posiadająca adres poczty elektronicznej redakcja@mamyzopola.pl („Właściciel”).
 2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.mamyzopola.pl.
 3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.
 4. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

Regulacje dotyczące zdrowia i odpowiedzi lekarzy

 1. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej
 2. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów stanowią jedynie informację medyczną poglądową.
 3. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
  • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  • informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 4. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.
 5. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.
 6. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 7. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informacja

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu Mamyzopola, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Elżbieta Kliś z siedzibą w Opolu.
 2. Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem: redakcja@mamyzopola.pl