W grudniu br. kończą się pierwsze umowy zawierane z Opiekunami dziennymi w ramach projektu POKL.6.1-16-002/13 ,,Powrót do zatrudnienia”

W ramach projektu 102 osoby zostały wykwalifikowane w ramach szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy a następnie zatrudnione do opieki nad dziećmi.

Umowy z opiekunami dziennymi mogły być  podpisane łącznie przez 21 miesięcy.

Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że “dotychczasowi Opiekunowie mają możliwość dalszej współpracy z Rodzicami korzystając z innej formy przewidzianej ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech. Zatrudnienie dotychczasowego opiekuna w charakterze niani na postawie umowy cywilnoprawnej (tzw. umowy uaktywniającej) przez rodzica jest rozwiązaniem, które pozwoli dotychczasowemu opiekunowi pracować legalnie a dziecku cieszyć się opieką w warunkach domowych do momentu  pójścia do przedszkola. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W celu zgłoszenia niani do ubezpieczeń społecznych, po podpisaniu umowy, Rodzic powinien zgłosić się w ZUS jako płatnik składek, a następnie na formularzu ZUS ZUA zgłosić do ubezpieczeń nianię. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kwestii ubezpieczeń społecznych należy zwrócić się do Oddziału ZUS (www.zus.pl)”

źródło: mcs.opole.pl