Placówki wsparcia dziennego to miejsca  wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka w pracy z dzieckiem współpracuje z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd.

Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia. Regulamin opracowuje kierownik.
Placówki wsparcia dziennego czynne są w godzinach popołudniowych.

Dzieci w placówce mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce oraz zapewnioną organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych podczas ferii zimowych i letnich, dzieci mogą brać udział w organizowanych przez placówki półkoloniach. Placówki specjalistyczne zapewniają zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne.

W mieście Opolu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzone są przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.

0003333797KK-849x565

Na terenie Opola działają: 

FABRYKA MARZEŃ – ul. Nałkowskiej 16 tel. 602-514-961,77 454 28 67, tpdopole@wp.pl – Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.50-19.50

CEGIEŁKA – ul. St. Grota Roweckiego 3 przy Parafii Przemienienia Pańskiego tel.  662-709-394, cegiełka@immaculata.org.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.00-19.00

PRZYSTAŃ– ul. Damrota 6/E,  602-830-913, www.wolontariat.opole.pl, poczta@wolontariat.opole.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.30-18.30

GARAŻ ul. Niedziałkowskiego 9a, 790-623-182, www.chsch.pl, garaz@chsch.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00-19.00

SŁONECZNA ŚWIETLICA– ul. Tysiąclecia 11 Dom katechetyczny przy parafii św. Jacka,  609-058-030, malwinarozmarynowska@wp.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00-19.00

PROMYK– ul. Czaplaka 1B, 505-287-466, www.doroczynca.org, info@dobroczynca.org
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00-19.00

SZANSA – ul. Małopolska 20a ,  77 455 63 80, ors.szansa@mopr.opole.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00

NARNIA– ul. W. Gorzołki 4,  694-296-358,  fundacja.horyzonty@op.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00-18.00

CHELLENGER – ul. Chabrów 52,  77 44 19 369, www.chellenger.opole.pl, swietlica@kyokushin.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00-18.00

PARASOL – ul. Odrzańska 4,  505-287-466, www.dobroczynca.org, info@dobroczynca.org
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00-19.00

OAZA– ul. Sienkiewicza 20of, 694-296-358, www.facebook.com/fundacja.horyzont.opole, fundacja.horyzont@op.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00-18.00

SERCE DLA SERCA– ul. Ozimska 55,  694-280-526, serce_dla_serca@poczta.fm,
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00-20.00

źródło: www.opole.pl