1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie.
  2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
  4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 7 marca 2016 r.

do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 1500

od 7 marca 2016 r.

do 6 kwietnia 2016 r. do godz. 1500

(dotyczy szkoły podstawowej ogólnodostępnej

z oddziałem sportowym)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, dla kandydatów do oddziału sportowego 11 kwietnia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej  

12 kwietnia 2016 r. do godz. 1500

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej        i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty  

 

 

 

do 21 kwietnia 2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

6 maja do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 9 maja 2016 r.

do 11 maja 2016 r. do godz. 1500

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

13 maja 2016 r. do godz. 1500

 


Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r., przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do danej szkoły podstawowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów zostaną zamieszczone w Opolskim Serwisie Oświatowym do końca lutego 2016 r.

źródło: oswiata.opole.pl/rekrutacja

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =