Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni przysługuje bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać oboje rodzice, nawet jednocześnie, ale w ramach wymiaru 26 tygodni. Wówczas mogą razem przebywać na urlopie rodzicielskim maksymalnie przez 13 tygodni.

Urlop udzielany jest jednorazowo lub maksymalnie w 3 częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jeżeli urlop wykorzystywany jest w częściach, to jego poszczególne części muszą przypadać jedna po drugiej.

Pracodawca udziela tego urlopu bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Do pobrania: Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

0003433451UU-849x565

Warunkiem korzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub odpowiednio dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy mogą łączyć wychowywanie dziecka z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku zasiłek macierzyński zostanie proporcjonalnie pomniejszony. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca może nie uwzględnić taki wniosek w sytuacji, gdy powrót do pracy nie jest możliwy ze względu na:

  • organizację pracy,
  • rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Odmowa pracodawcy w takim przypadku musi  być na piśmie.

 

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru. Jeżeli jednak pracownica wystąpi nie później niż 14 dni po porodzie z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim- urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni, to wówczas zasiłek macierzyński za okres wszystkich tych urlopów ( również za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego) będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.

Do pobrania:Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim