Najważniejsze informacje

 1. Od dnia 1 września 2018 r. dziecko w wieku 3- 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Dziecko, które w 2018 r. kończy 6 lat, może n a wniosek rodziców, także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola:
 • na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w tej placówce przez rodziców w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r.
 • na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce, w terminie od 12 marca 2018 r. od godz. 900 do 26 marca 2018 r. do godz. 1600 , po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 1. Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Opola mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.

ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są:
 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2015 – 2013),
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 1. Do przedszkola publicznego przyjmuje się na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na terenie miasta Opola.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Opola mogą być przyjęci do przedszkola publicznego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto Opole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu, do którego chcą zapisać dziecko 12 marca 2018 r. od godz. 900 do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1600

KRYTERIA PRZYJMOWANIA

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

Kryteria te mają jednakową wartość – 100 punktów.

TERMINY REKRUTACJI

 1. Od dnia 12 marca 2018 r. od godz. 900 do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1600 składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) – tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji,
 2. Dnia 24 kwietnia 2018 r. godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 3. Od dnia od 24 kwietnia 2018 r. od godz. 1400 do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 1600 potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 4. Dnia 7 maja 2018 r. o godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego przedszkola.

Więcej na http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2018
http://nabor.pcss.pl/opole